Toeslag- en betalingsrechten steeds vaker doorslaggevend

De toeslag- en betalingsrechten voor landbouwgrond zijn momenteel een belangrijk onderwerp van politieke gesprekken in de Tweede Kamer en de EU. Het proces verloopt volgens minister Schouten traag en dat heeft meerdere oorzaken. Betalingsrechten op gronden die voor akkerbouwdoeleinden (bijvoorbeeld pootgoed) hebben weinig effect op de pachtprijzen, maar in bepaalde regio’s en sectoren zijn betalingsrechten juist een doorslaggevende factor bij de bepaling van de waarde voor de (pacht)gronden.

De huidige waarde van een betalingsrecht is voor dit jaar vastgesteld op € 262,91 per hectare. Ook voor volgend jaar staan de betalingsrechten al vast, waarbij met worden aangetekend dat er kleine verschillen kunnen optreden vanwege de modulatiekorting. Wat er na volgend jaar gebeurt, is nog onduidelijk en daarover wordt in de politieke arena momenteel ook druk vergaderd. Discussiepunten zijn daarbij het toekomstige Europese Landbouwbeleid waarin de betalingsrechten zorgen voor een prijsopdrijving van de grondprijzen. Om die reden pleiten sommige Kamerleden voor afschaffing van de rechten vanaf 2020.

Nationaal Strategisch plan

Hoewel minister Schouten het eens is met het prijsopdrijvingsargument pleit de bewindsvrouw in haar kamerbrief over het Nationaal Strategisch plan voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2021 – 2027 (GLB) niet voor afschaffing, maar een verlaging van de basispremie. In haar plannen wordt de hectarepremie (inclusief de vergroeningspremie) stapsgewijs aangepast. “Daarmee zorgen we dat boeren ook aan het einde van de periode aan het GLB blijven deelnemen”, zo schrijft Schouten in de briefwisseling aan de Kamer van 8 mei jongstleden.

Ecoregelingen

Gevolg is dat er ook een verschuiving van de budgetten plaats zal gaan vinden: in plaats van betalingsrechten spreken we dan van Ecoregelingen. Ondanks de gesprekken in politiek Den Haag en de aangekondigde verschuivingen is de handel in betalingsrechten nog steeds levendig. Dat komt omdat agrarische bedrijven die grond bezitten, niet altijd betalingsrechten nodig hebben.

Financieel advies

De toeslag- en betalingsrechten kunnen zwaar wegen bij de aankoop van een agrarisch object, (pacht)grond of agrarisch vastgoed. Ook bij de verkoop spelen deze rechten een belangrijke rol. Wilt u weten wat de gevolgen zijn bij uw aan- of verkoopplannen? Neem dan gerust contact op met Schep Makelaardij en wij bekijken voor u het totaalplaatje van de waardebepalingen en algehele taxaties. We bekijken alle facetten en nemen daarin ook dit verhaal mee. Vanuit onze expertise en kennis van de markt is er altijd een persoonlijk advies beschikbaar, waardoor u nooit voor verrassingen komt te staan door (toekomstige) wetgeving.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht