Kabinet investeert in jonge boeren

Om de toekomst van onze voedselproductie ook in de toekomst te garanderen heeft de landbouwsector opvolgers en jonge starters nodig. Door de Garantieregeling Vermogensversterkende Kredieten (VVK) in te stellen hoopt het kabinet jonge boeren te interesseren om een agrarisch bedrijf te starten of over te nemen. Het gaat om een totaalbedrag van €75 miljoen euro, waarmee het Rijk garant kan staan voor financiers die leningen verstrekken aan jonge boeren die een bedrijf starten of overnemen. Het kabinet verwacht hiermee ook innovaties en duurzame bedrijfsontwikkelingen te stimuleren. Ook wordt ruim €11 miljoen euro van het totaalbedrag besteed aan opleidingstrajecten.

Al deze maatregelen moet het proces van overname of koop versoepelen zo verwachten de initiatiefnemers bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Minister Schouten schreef aan de Tweede Kamer dat er veel jonge mensen graag een boerenbedrijf willen beginnen of overnemen, maar worden afgeschrikt door de grote beslissingen die daarmee samenhangen. De (financiële) eisen die worden gesteld aan het ondernemerschap veranderen snel en een boerderij overnemen is dan ook niet voor iedereen weggelegd: “Naast de vraag ‘kan ik dit opbrengen en een redelijk pensioen voor mijn ouders betalen’ ligt ook de vraag over de nodige investeringen om een bedrijf klaar te maken voor de toekomst op tafel. Dat zijn besluiten die niet lichtvaardig genomen worden. Het kabinet wil mensen bijstaan in het maken van de voor hen juiste keuzes en daarbij tegelijkertijd bijdragen aan innovaties en aan duurzame bedrijfsvoering. Met de Garantieregeling VVK kunnen zoveel mogelijk jonge boeren voor een langere tijd gebruikmaken van deze regeling”, zo stelt Schouten.

Opvolging nog steeds probleem

Het gros van de land- en tuinbouwbedrijven is een gezinsbedrijf en de afgelopen twee decennia is het aantal flink gedaald: meer dan de helft van de ruim 100.000 bedrijven verdween na de millenniumwisseling. Bedrijfsbeëindiging door het ontbreken van een opvolger is de belangrijkste oorzaak van deze drastische daling. De verwachting is dat in de komende vijftien jaar nog eens 20.000 land- en tuinbouwbedrijven om deze reden zal verdwijnen.

Criteria

Om deze tendens een halt toe te roepen is nu door het ministerie, het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en enkele andere partijen (waaronder banken) de VVK in het leven geroepen. Om in aanmerking te komen voor deze regeling moet er een investeringsplan worden gemaakt. Deze wordt vervolgens getoetst aan één van de criteria uit de toekomstvisie ‘Waardevol en Verbonden’ die in september 2018 is gepresenteerd. Deze criteria lopen uiteen van het sluiten van kringlopen tot het versterken van de sociaal economische positie van de boer in de keten en uiteraard actuele thema’s zoals de klimaatopgave, ecosystemen, vitaliteit van het platteland, dierenwelzijn en waardering van voedsel.

Persoonlijk advies

Zit er binnenkort een bedrijfsovername aan te komen of heb je als starter plannen voor het beginnen van een landbouwbedrijf? Schep Makelaardij helpt je graag op weg en biedt professionele begeleiding bij bedrijfsovernames. Als er binnen de familie geen geschikte opvolger is, kan verkoop van de agrarisch onroerende zaken de beste optie zijn. Ook In dat geval is Schep Makelaardij betrokken, vakkundig en slagvaardig.


Door: Richard Bender


Terug naar het overzicht